Beleidsplan

DE STICHTING.

In 1991 zijn Trieneke en Joke Mulder begonnen met het bieden van hulp aan mensen in Roemenië. Toen er steeds meer mensen waren die de twee dames kwamen helpen,ging men verder onder de naam werkgroep Actie Roemenië. De werkgroep werd steeds groter en kreeg meer projecten. Daarom werd er besloten om het een en ander officieel vast te laten leggen en verder te gaan onder de naam stichting Actie Roemenie.

De Stichting Actie Roemenië is opgericht op 20-01-2012 te Appingedam t.o.v. notaris C.M. Reijntjes

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer: 54488966

RSIN nummer van de stichting is  851324861

De Stichting is een officiële ANBI  (algemeen nut beogende instelling). Giften en donaties aan de Stichting zijn dan ook aftrekbaar.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting werkt conform een privacyprotocol.

HET BESTUUR:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen, dit zijn uitsluitend onbetaalde vrijwilligers.

Bestuursleden zijn:

Joke Mulder – voorzitter

Bernard Cheret – secretares

Trieneke Mulder – penningmeester

Anne Knol

vacante vacature: Zolang de vacature niet opgevuld is, is Trieneke bestuurslid zonder stem om zo te blijven voldoen aan de AMBI voorwaarden en aan het feit dat er  bij stemming een oneven aantal bestuursleden moet zijn

Contact persoon:

regio Tynaarlo:  Joke Mulder tel. Nr. 0592-372338

regio Hellum:   Trieneke Mulder tel. Nr 0598-431695

Correspondentieadres:

Kerkstraat 5                   

96 27 PJ  Hellum 

 

Website: www.actieroemenie

Facebook:actie roemenie                                                                                                      

Bankrekening nummer: NL42ABNA 083 65 75 431

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

*Het bieden van hulp in de ruimste zin van het woord aan mensen die in armoede leven en aan gehandicapten in Roemenië
*De stichting probeert de schrijnende situatie van onze medemensen in Roemenie in Nederland onder de aandacht te brengen

HOE BRENGEN WE DIT TEN UITVOER:

In Nederland:

De stichting tracht door middel van het geven van presentaties en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, de bewustwording bij mensen, over de situatie in Roemenië te bevorderen en tevens het werk van de stichting onder de aandacht te brengen.

De stichting organiseert diverse activiteiten zoals, huis aan huis verkoop, voedselacties, staan op  markten enz. om op deze manier geld in  te zamelen om de doelstelling ten uitvoer te kunnen brengen. Tevens grijpt men deze activiteiten ook aan om de situatie in Roemenië bij de mensen in Nederland onder de aandacht te brengen

In Roemenië:

Doormiddel van diverse projecten, proberen we in Roemenie ons doel te bereiken. Hierbij worden we ondersteund door contactpersonen ter plaatse. Voor Fundatia Bucurie in Bistrita is dit Claudiu Dummitrescu en voor de overige projecten in Sibiu zijn dit Sorin en Adi Boica

Lopende projecten voor nu en de komende jaren zijn:

 

Ondersteunen van Fundatia Bucurie

Fundatia Bucurie bestaat uit een dagcentrum voor gehandicapten en uit een vereniging van leden dit zijn gezinnen met een gehandicapt kind. Wij ondersteunen hun (zover dit binnen onze mogelijkheden valt) zodat zij het werk wat zij voor de vereniging van leden en binnen het dagcentrum doen op deze voet kunnen voortzetten.

In principe draait deze stichting nu zelfstandig en ondersteunen wij alleen nog met het aanschaffen van goederen of het sturen van spelmateriaal, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen Salariskosten voorziet het dagcentrum zelf in.

Sponsorproject

Gezinnen in Nederland betalen per maand 15 euro en wij zorgen dat het desbetreffende sponsor gezin voor dat geld voedsel, kleding en hygiëne pakketten krijgt. Tevens word het gezin in Nederland minimaal 1 maal per jaar op de hoogte gehouden van hoe het met het gezin gaat en ontvangen zij een foto van hun sponsorgezin.

Huiswerkbegeleiding

Op dit moment zijn we gestart met het geven van huiswerkbegeleiding momenteel vanwege de hoge kosten nog niet dagelijks. Het streven is wel om zodra de financiën het toelaten dagelijks huiswerkbegeleiding te gaan gegeven. Als de kinderen aanwezig zijn krijgen ze ook een maaltijd aangeboden. (nu nog een brood maaltijd maar hopenlijk in de toekomst een warme maaltijd. Naast de huiswerkbegeleiding is er ook aan dacht voor hygiene (zoals handen wassen tandenpoetsen na het eten act) en normen en waarden. Naast huiswerk worden er ook activiteiten gedaan of mogen de kinderen vrij spelen om zo ook andere vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

Het streven is om het gebouw op termijn ook voor andere activiteiten te gebruiken zoals bv een peuterochtend oid, ook zal het vakantiekamp in dit gebouw gehouden kunnen worden als de bovenverdieping helemaal af is. 

Vakantiekamp

Het streven is jaarlijks een vakantiekamp te organiseren voor kinderen uit zeer arme gezinnen uit de dorpen waar wij al hulp bieden. Op dit moment zijn we helaas genoodzaakt te wachten met houden van de vakantiekampen tot het gebouw in Tichindeal beschikbaar is voor het houden van een vakantiekamp.

Schoolmaterialen

Wij proberen kinderen uit sponsorgezinnen en die op de wachtlijst staan regelmatig van schoolmaterialen omdat ouders dit vaak niet kunnen bekostigen. In het dorp Tichindeal zullen de kinderen dit via de huiswerkbegeleiding ontvangen

Voedsel

Indien de financiële middelen het toelaten voorzien wij naast de gesponsorde gezinnen ook  gezinnen op de wachtlijst, in Gustarita en een zineugeunerwijk in Tichindeal van voedselpakketten. Tevens organiseren wij met regelmaat maaltijden waarbij de arme bevolking aan kan schuiven om een hapje mee te eten, of delen wij met auto bereid voedsel uit in de dorpen.

Kleine projecten tbv individuele gezinnen

Regelmatig helpen wij individuele gezinnen met het bekostigen van operaties/medische kosten, onderhoud van de huisjes, enz.

Uitdelen van kleding en andere goederen

In Nederland worden kleding, schoenen, speelgoed en andere goederen ingezameld ten bate van de gezinnen en projecten in Roemenië

 

WERVING VAN GELDEN

De stichting verwerft inkomsten uit donaties, zowel incidenteel als structureel (bv sponsorproject), sponsoring door bedrijven en het organiseren van diverse activiteiten zoals, huis aan huis verkoop, voedselacties enz. Ook verkopen we (zelf gemaakte)spullen op markten, marktplaats enz.

BEHEER VAN HET VERMOGEN

De stichting heeft een bankrekening, twee van de bestuursleden zijn hiervoor gemachtigd.

Grotere uitgaven worden eerst uitgebreid in de bestuursvergadering besproken. Ook zijn er door het bestuur vaste afspraken gemaakt over uitgave van structurele kosten, zoals transporten, beheer kosten en kosten (tijdens wekbezoeken) tbv de projecten.

Er wordt een kasboek bijgehouden van alle inkomsten en uitgaven. Er is een overzicht per project zodat we kunnen waarborgen dat giften die met een bepaald doel binnen komen ook daadwerkelijk naar dat doel/project gaan.

Dit kasboek wordt eenmaal per jaar gecontroleerd middels een  kascontrole.

Mocht de stichting in de toekomst om wat voor reden dan ook opgeheven worden dan zal het overgebleven geld naar de dan lopende projecten gaan of er zal gekeken worden of een andere stichting onze projecten kan overnemen en voortzetten.

BESTEDING VAN DE MIDDELEN

De middelen worden gebruikt om de lopende projecten draaiende te houden, eventueel nieuwe projecten op te starten en aan de kosten van de transporten.

De stichting besteed daarnaast zeer beperkte middelen aan de instandhouding van de organisatie, het secretariaat en andere noodzakelijke kosten.

BELONINGSBELEID

Bestuursleden en andere vrijwilligers kunnen in principe geen aanspraak maken op reiskosten of kosten voor gedane arbeid.

INFORMATIEVERSTREKKING

De stichting heeft een website en daarnaast divers ander foldermateriaal om de mensen te informeren over de activiteiten van de stichting. Ook is de stichting op facebook te vinden.

BELEIDSVOORNEMENS VOOR DE KOMENDE JAREN

De stichting is voornemens de lopende projecten te blijven ondersteunen en ontwikkelen. De komende tijd zal verder vooral in het teken staan van het opstarten van het huiswerkbegeleidingproject.

 

Dit beleidsplan is besproken en vastgesteld op 15 maart 2023 en geld voor de komende 5 jaar (tot  maart 2028)